Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

 

WYŻSZE POWIĄZANIE

Wyższe powiązanie gospodarstwa, w którym pracuje następca, z systemem społecz­nych usług produkcyjnych sprzyja zatem wy­raźnie wyższej aprobacie następcy dla tych usług. Zależność ta jest szczególnie uderzająca przy porównaniu opinii — z jednej strony, na­stępców z gospodarstw, które w ogóle nie użyt­kowały w 1970 r. społecznych maszyn, a z dru­giej — tych, które dokonywały w tym okresie zakupu usług traktorowych na sumę do jednego i więcej tysięcy złotych. Okazuje się wówczas, że następcy z rodzin nie korzystających w ogóle z uspołecznionego sprzętu niemal w 40% hołdu­ją skrajnie indywidualistycznemu wzorowi go­spodarowania, podczas gdy w gospodarstwach drugiej grupy postawy takie występują kilka­krotnie rzadziej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OBOWIĄZUJĄCA ZASADA

Zasada ta obowiązuje konsek­wentnie w pozostałych typach preferencji, w tym zwłaszcza w odniesieniu do zwolenników maksymalnego powiązania gospodarstwa z uspo­łecznionym systemem jego produkcyjnej ob­sługi.Przytoczone współzależności upoważniają do wniosku, że związki produkcyjne gospodarstwa chłopskiego z systemem uspołecznionych orga­nizacji i instytucji okazują się niezwykle waż­kim i skutecznym instrumentem kształtowania u młodych następców pozytywnych postaw wo­bec socjalistycznej własności środków produk­cji w rolnictwie. Stosunek następców do społecznych środków produkcji wykazuje znaczne zróżnicowanie re­gionalne. Okazuje się przede wszystkim, że w całokształcie badanych zależności różnice po­między młodszą generacją z obydwu regionów są łagodniejsze niż pomiędzy starszą.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZE SZCZEGÓLNĄ SIŁĄ

Uderza to ze szczególną siłą w zestawieniu zwolenników częściowego powiązania ze społecznymi usługa­mi produkcyjnymi: w pierwszym i drugim po­wiecie stanowią oni około 65% ogółu. Natomiast słabiej występuje wskazana prawidłowość przy porównaniu liczebności orędowników zarówno skrajnego indywidualizmu, jak i maksymaliza­cji usług uspołecznionych. Następcy z Kazimie­rzy Wielkiej prezentują niemal dwukrotnie sil­niej niż starsi rolnicy z tego powiatu skłonności skrajnie indywidualistyczne w podejściu do go­spodarowania; odwrotnie zachowują się następ­cy ze Złotoryi, ujawniający silniejsze dążenie do maksymalizacji związków gospodarstwa z sy­stemem społecznych usług produkcyjnych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ROZUMIENIE ODRĘBNOŚCI

Jak rozumieć owe odrębności? Należy tu od­wołać się do różnic w obiektywnych warunkach rozwoju rolnictwa w obydwu regionach. Bar­dziej rozdrobniona własność chłopska i towa­rzyszące temu mniejsze upowszechnienie spo­łecznych maszyn rolniczych w słabo rozwinię­tym powiecie powodować muszą wykazane oso­bliwości skrajnych postaw społecznych następ­ców. Jeśli mimo to są one znacznie łagodniejsze niż w starszym pokoleniu, to jest to niewątpli­wie wynikiem większej chłonności młodych na docierające do wsi z zewnątrz wpływy, które burzą i rugują jawnie anachroniczne relikty chłopskiej mentalności. Wskazując na regionalne różnice w posta­wach następców wobec gospodarstwa chłopskie­go należy pamiętać, iż nie wynikają one bynaj­mniej z jakiejś zasadniczej odrębności psychiki młodzieży w tych środowiskach.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

U ŹRÓDEŁ RÓŻNIC

U źródeł wszel­kich regionalnych różnic i osobliwości w dekla­rowanych poglądach i postawach tkwią bowiem przede wszystkim odrębności warunków obiek­tywnych, w jakich wypadło wzrastać, uczyć się i pracować różnym zbiorowościom młodych lu­dzi. Mimo szybkiego tempa wyrównywania śro­dowiskowych warunków bytowania, odrębności te wciąż jeszcze istnieją. Jak młodzież ocenia wydarzenia dokonujące się w wyniku zmiany kierownictwa polityczne­go w naszym kraju? Czy traktuje je jako nowy jakościowo etap rozwoju? Opinie na ten temat pochodzą głównie z badań nad młodzieżą pra­cującą w miastach, dokonanych w lipcu i sierp­niu 1971 r. na zlecenie Zakładu Badań nad Mło­dzieżą WSNS w reprezentacyjnej zbiorowości 1408 pracowników w wieku 18—31 lat, zatrud­nionych w gospodarce uspołecznionej. Wyko­rzystano również dla porównania wyniki ankie­ty prasowej „Młodzi 1971”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PRZEMIANY POLITYCZNE W OPINIACH MŁODZIEŻY

Na pytanie: „Jak by Pan(i) określił(a) zmiany zachodzące w naszym kraju po grudniu?” uzy­skano następujące odpowiedzi: „jest to proces gruntownych przemian” — 83,2% badanych, stanowisko odwrotne — 9,0%, wypowiedzi nie na temat — 3,2%, „nie mam zdania” — 4,6%. Wśród czynników różnicujących owe poglądy znajdujemy głównie: wiek, wykształcenie, przy­należność organizacyjną i wysokość zarobków badanej młodzieży. Najwyraźniej dostrzegają proces przemian pracownicy z wyższym wykształceniem (89,3%) i podstawowym (85,4%), młodzi po średniej szkole wyrażają taki pogląd w 79,4%. Okres pogrudniowy traktuje jako proces przemian 90% młodych członków partii, 74,5% członków ZMS oraz 77% niezorganizowanych. Nie widzi procesu przemian 12,4% młodych o najniższym poziomie zarobków (do 1500 złotych); w wyż­szych grupach dochodowych wskaźnik ten jest średnio dwukrotnie niższy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn