Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

 

STARSI WIEKIEM

Dlaczego jednak starsi wiekiem następcy są bardziej tradycjonalni w tym względzie? Nasu­wają się dwie możliwości interpretacji tego zja­wiska. Po pierwsze, wraz z wiekiem i dojrza­łością społeczną wzmagają się niewątpliwie praktycyzm i rutyna w traktowaniu pracy w gospodarstwie, a równocześnie pojawiają się wątpliwości, czy trud, jakiego wymaga kończe­nie szkół zawodowych, istotnie opłaca się w go­spodarstwie chłopskim. Źródłem sceptycyzmu i niechęci do studiowania rolnictwa jest chyba także fakt przedłużającego się ponad rozsądne granice oczekiwania na samodzielność w pro­wadzeniu gospodarstwa. Nie należy wykluczać i takiej możliwości, iż przeciągający się poza granice 30 lat okres „terminowania u boku oj­ca” może powodować nie tylko zrozumiałe znie­chęcenie, lecz również zanik młodzieńczej ini­cjatywy, a także osłabienie skłonności do akcep­tacji nietradycyjnych wzorów zachowań spo­łecznych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZARYSOWANE RÓŻNICE

Zarysowane różnice w poglądach starszej i młodej generacji na przygotowanie szkolne do zawodu rolnika występują jeszcze dobitniej, je­śli postawy w tym zakresie sprowadzimy do konkretnej sytuacji badanych. W tym celu zna­ne już pytanie o poziom wykształcenia skiero­wano wprost do rolników, skłaniając ich do za­deklarowania, jakie wykształcenie zapewnią swym następcom; dla porównania tych prognoz pytano z kolei następców, jakie będą mieć wy­kształcenie rolnicze. Uzyskane odpowiedzi do­wodzą, iż poziom przygotowania zawodowego, jaki przewidują rolnicy dla swych następców, jest istotnie znacznie wyższy niż poziom, jaki ustalają sobie bezpośrednio zainteresowani. Rozbieżności te wychodzą na jaw szczególnie silnie przy porównaniu liczby zwolenników szkolenia kursowego i pełnego średniego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

W PIERWSZYM WYPADKU

W pierwszym wypadku rodzice są reprezento­wani zaledwie w około 10%, zaś następcy — w około 35%, natomiast w drugim — proporcje ulegają odwróceniu. Powstaje więc niebagatel­ne pytanie: komu wierzyć — rodzicom czy na­stępcom? Wydaje się, że jeśli chcemy mieć naj­bardziej zbliżoną do prawdy ocenę kwalifikacji, jakimi legitymować się będą rolnicy wkraczają­cy w rolę samodzielnych gospodarzy w najbliż­szych latach, to musimy bardziej jednak zawie­rzyć następcom niż rodzicom.Jeżeli weźmiemy pod uwagę absolwentów SPR-ów, to skromniejsze przewidywania na­stępców niż rodziców znajdują potwierdzenie w fakcie, że aktualnie uzyskane przygotowanie na tym poziomie w powiecie kazimierzowskim ma ponad 16% następców (a przewiduje 35%), na­tomiast w złotoryjskim odpowiednie wskaźniki kształtują się jak 8,6 do 18,8.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

BLIŻEJ PRAWDY

Również bliżsi prawdy są następcy chyba i wówczas, gdy prze­widują, że niemal połowa z nich po objęciu go­spodarstwa będzie musiała się zadowolić przy­gotowaniem rolniczym na poziomie kursowym; co więcej, 6—18% nie widzi szans lub potrzeby wychodzenia poza praktyczne wtajemniczenie zawodowe, jakie zdobyli w gospodarstwie ojca. Znaczną przewagę w tej kategorii młodzieży z nisko rozwiniętego regionu usprawiedliwić można znanym już faktem, że tu właśnie gru­puje się stosunkowo najwięcej „przerośniętych” następców, którym najtrudniej będzie zabrać się do szkolnej nauki zawodu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OTWARTY WYBÓR

Wychodząc z założenia, że przed każdym rol­nikiem współczesnym stoją otworem możliwości wyboru pomiędzy skrajnie indywidualistycz­nym i wysoce uspołecznionym wzorem gospo­darowania, jako wskaźnik zróżnicowania postaw w tej dziedzinie przyjęto znane już pytanie an­kiety: „Kiedy rolnik osiąga najlepsze wyniki ze swej gospodarki?” W objaśnianiu uzyskanych wyników traktujemy skłonności do pełnej samowystarczalności w gospodarowaniu jako przejaw tradycjonaliz­mu, tracącego coraz bardziej podstawy w na­szych warunkach społecznych, a dążenie do ro­snącego udziału w gospodarstwie społecznych środków produkcji jako wyraz nowoczesności i racjonalizmu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZBIOROWOŚĆ NASTĘPCÓW

Zbiorowość następców można rozpatrywać jako w wyraźnej większości prze­konanych orędowników dopuszczenia do gospo­darstwa społecznych usług produkcyjnych — w ograniczonym jednak zakresie. Równocześnie jest wśród nich ponad trzykrotnie mniej skraj­nych indywidualistów, którzy dążą do anachro­nicznego dziś ideału samowystarczalności go­spodarstwa — z drugiej zaś strony — najmniej zwolenników maksymalnego korzystania ze spo­łecznych maszyn. Co się kryje za takim ukła­dem preferencji?Okazuje się, że stosunek młodych do społecz­nej własności i użytkowania uspołecznionych środków produkcji w gospodarstwie chłopskim wykazuje silny związek z tym, czy i w jakich rozmiarach gospodarstwo rodziców następcy ko­rzysta z najmu uspołecznionego sprzętu trak­torowego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn