Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

 

CIŚNIENIE POTRZEB MATERIALNYCH

Ciśnienie potrzeb mate­rialnych nowo założonej rodziny powoduje, że niemal 40% żonatych następców ujawnia goto­wość do usamodzielnienia się w gospodarstwie, podczas gdy wskaźnik ten dla pozostających w stanie wolnym wynosi 26,5%.Wyższy poziom ogólnego wykształcenia na- stępcy zbiega się wyraźnie ze słabszym zainte­resowaniem przyszłym własnym gospodar­stwem. Oto ilustracja tej zależności: wśród ab­solwentów siedmioklasowej szkoły podstawowej znaczną gotowość do prowadzenia gospodarstwa deklaruje 32,5% następców, średnią — 50,5 yo, zaś niską — 17,0% następców. Odpowiednie wskaźniki dla absolwentów ośmiu i więcej klas szkoły ogólnokształcącej wynoszą: 28,5% (znacz­na gotowość), 34,0% (średnia gotowość) oraz 37,5% (niska gotowość).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

GOTOWOŚĆ DO PEŁNIENIA ROLI

Warto dodać, że w ka­tegorii następców wyrażających najniższy sto­pień gotowości do dobrowolnego wchodzenia w rolę samodzielnego gospodarza kryje się więk­szość zdecydowanych przeciwników takiej per­spektywy życiowej.Gotowość do pełnienia roli samodzielnego kie­rownika gospodarstwa wiąże się również, cho­ciaż niezbyt silnie, z wielkością gospodarstwa, z którego pochodzi następca. Tak więc w naj­wyższym stopniu deklarują ją następcy z gospo­darstw o powierzchni ponad 10 ha — 52% ogółu tej kategorii, podczas gdy odpowiedni odsetek dla następców z gospodarstw o powierzchni do 5 ha wynosi tylko 29%. Wśród następców wy­rażających niechęć do samodzielnego gospodaro­wania wywodzący się z gospodarstw o powierz­chni do 5 ha stanowią ponad 25%.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

JAK WSKAZUJĄ DANE

Jak wykazują dane , zarówno w opinii starszej, jak i młodszej generacji najbardziej pożądany jest warsztat rolny nie przekracza­jmy 10 ha obszaru. Następcy mniej chętni są do obejmowania dużego gospodarstwa niż ich rodzice. Tendencja ta znajduje potwierdzenie tylko w regionie uprzemysłowionym. W typowo rolniczych warunkach jest inaczej. Młodzi ujawniają tutaj większe niż starsi rolnicy skłon­ności do aprobowania gospodarstwa o większym obszarze; świadczy o tym zarówno mniejsza li­czebność zwolenników gospodarstw do 5 ha, jak zwłaszcza — ponad trzykrotnie częściej wystę­pujące uznanie dla gospodarstwa o obszarze do 15 ha.Stosunek do szkolnych kwalifikacji zawodo­wych w gospodarstwie chłopskim, mimo zmian w ostatnich latach, wciąż jeszcze różni postawy i poglądy rolników.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

INTERESUJĄCE POLE

Jest to niewątpliwie bardzo interesujące pole ścierania się postaw, z jednej strony — tradycjonalnych, które nie aprobują kształcenia do rolnictwa poprzez szkołę, a z dru­giej — racjonalistycznych, charakteryzujących się profesjonalnym podejściem do rolnictwa. Spójrzmy więc, jaki jest rezultat rywalizacji owych tendencji w świadomości badanych rol­ników i ich następców. Wskaźnikiem interesu­jących nas postaw były odpowiedzi na pytanie: „Jakie przygotowanie zawodowe powinien mieć młody rolnik obejmujący gospodarkę?” Zaskakujący okazuje się fakt, że młoda gene­racja dzieci chłopskich przewidywana do samo­dzielnej roli w gospodarstwie w większości wy­raża opinię, iż najbardziej pożądanym i wystar­czającym sposobem przygotowania się do tej roli jest ukończenie kursu rolniczego i czytanie prasy fachowej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

MŁODA GENERACJA

W mniejszości są zwolennicy szkół przysposobienia rolniczego i technikum zawodowego. Pokolenie ich rodziców prezentuje odmienną hierarchię: większość wypowiada się za tym, aby ich następcy kończyli SPR, stosun­kowo dużo — technikum, natomiast kształcenie na poziomie kursowym ma ponad dwukrotnie mniej zwolenników niż w zbiorowości następ­ców. Czym tłumaczyć te różnice? Zanim spró­bujemy odwołać się do zebranych materiałów, warto chyba przypomnieć, że prawdopodobnie pośrednio dała tu o sobie znać dość powszechna prawidłowość, według której rodzice ujawniają’ w stosunku do swych dzieci na ogół wyższe aspiracje oświatowe niż bezpośrednio zaintere– sowani w stosunku do siebie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OBIEKTYWNE UWARUNKOWANIA

Wśród obiektywnych uwarunkowań zjawiska swoistego „obniżenia” aspiracji następców co do wykształcenia rolniczego szczególnie ważny jest wiek badanych. Zasadniczą linię podziału stano­wi wiek 30 lat. Tak więc, o ile następcy w wieku do 18 lat, a nawet i starsi do lat 30 włącznie zalecają częściej Szkołę Przysposobienia Rolni­czego niż kursy i czytelnictwo prasy rolniczej, to następcy powyżej 30 lat w zdecydowanej większości są za kształceniem na poziomie kur­sowym, natomiast zawodową szkołę rolniczą wymienia tylko co czwarty z tej grupy wieku. Reguła ta obowiązuje także w odniesieniu do technikum lub wyższej szkoły rolniczej, którą przeciętnie ponad dwukrotnie częściej wybiera­ją młodzi wiekiem następcy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn