Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

Witaj!

Blog na którym jesteś, jest poświęcony biznesowi i finansom. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczącychtej taytyki. Odajdziesz inforamcje jak wybrac odpowiednie biuro rachunkowe i wiele innych.
Zapraszam do aktywnego komentowania!

 

ODRĘBNY ŚWIAT MŁODYCH

Jak wykazują reprezentatywne badania Insty­tutu Ekonomiki Rolnej z 1967 roku, zaledwie 16,9% młodych ludzi z rodzin chłopskich zamie­rza pracować jako rolnicy indywidualni, 4,3% kieruje się do zawodów rolniczych wymagają­cych bardziej określonego wykształcenia, 32,4% do zawodów robotniczych, a reszta do zawodów usługowych wymagających specjalnego przygo­towania: nauczyciele, służba zdrowia, techni­cy. Najczęściej chęć pozostania w gospodar­stwie ujawniają młodzi z gospodarstw większych niż przeciętne, osiągających wysoki poziom pro­dukcji, zasobniejszych.Zasadniczą cechą stosunku młodzieży z go­spodarstw rolnych do zawodu rolnika jest nie­chęć do wiernego kopiowania wzorów dziedzi­czonych z tradycji chłopskiej kultury* Różni ona młodych od ich rodziców zarówno stosun­kiem do własności ziemi, wyboru zawodu i wy­kształcenia, jak też sposobem spędzania wolne­go czasu .

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

MŁODZI ROLNICY

Postawy młodej generacji synów i córek chłopskich wobec własnych perspektyw w rol­nictwie pozostają pod silnym wpływem:malejącej atrakcyjności rolnictwa jako miej­sca pracy,stosunkowo późnego wieku, w jakim nastę­puje usamodzielnienie się młodego rolnika orazsprzeczności pomiędzy zdobytymi kwalifika­cjami agrotechnicznymi a trudnościami za­stosowania ich w rodzinnym modelu gospo­darstwa.Jaki jest wynik oddziaływania na świadomość młodej generacji rolników tak różnorodnych wpływów? Zdaniem Dyzmy Gałaja, „jest to pokolenie, które zrewolucjonizuje wieś”. W uza­sadnieniu tej diagnozy autor pisze o młodzieży uczestniczącej w konkursie pt. „Moje pierwsze kroki w gospodarstwie”: „Będąc z konieczności chłopami, nie chcą być chłopami, chcą być rol­nikami, poszukują drogi do nowoczesności, do takich sposobów pracy i życia, które w istocie nie będą się różniły od wzorów pozarolniczych, pozachłopskich. Jest to proces wielce złożony trudny, ale przecież nieodwracalny, nieunik­niony” .

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POTWIERDZONE BADANIA

Czy jednak wnioski, do których upoważniają wypowiedzi bardziej aktywnej i wykształconej zbiorowości pamiętnikarzy, odnoszą się do prze­ciętnej populacji młodzieży przejmującej lub sposobionej do przejmowania gospodarstw rol­nych? Czy rzeczywiście, a jeśli tak, to w jakim stopniu i pod jakim względem nowa zmiana rolników jest bardziej postępowa od swych ro­dziców? Podejmuję ten problem na podstawie, własnych badań empirycznych, prowadzonych w latach 1969 i 1970 .Badania w dwóch powiatach potwierdziły przede wszystkim fakt, iż młodzież z gospo­darstw chłopskich napotyka duże utrudnienia w zawodowym i ekonomicznym usamodzielnia­niu się. Jeśli wiek przed 25 rokiem życia przy­jąć jako najbardziej społecznie pożądany do przejmowania pełnej odpowiedzialności za kie­rowanie gospodarstwem, to okazuje się, że nie­mal 38% badanych następców znajduje się po „gorszej” stronie tej granicy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

STRUKTURA WIEKU

Niemal co czwar­ty z nich przekroczył już 30 rok życia, a 13% miało więcej niż 35 lat. Bariery piętrzące się na drodze do samodzielnej pozycji młodych w go­spodarstwie działają silniej w regionach wybit­nie rolniczych, nisko uprzemysłowionych.Struktura wieku następców kłóci się wyraź­nie z ich poglądami na to, kiedy powinni przej­mować gospodarstwa. Na pytanie: „Ile lat po­winien mieć rolnik przystępujący do samodziel­nego gospodarowania?” uzyskano od następców następujące wyniki: 18—21 lat — 28,8% ankie­towanych, 22—25 lat — 55,6%; pozostałych 15,4% badanych sądzi, że najlepszy okres do sa­modzielności w gospodarstwie mieści się w gra­nicach powyżej 25 lat. Natomiast prognozy na­stępców co do wieku, w jakim oni sami zostaną kierownikami gospodarstw, kształtują się nastę­pująco: przed 21 rokiem życia — 14,2% 25 lat — 24,7%, powyżej 25 lat — 33,7%; pozostałych 27,3% następców nie było w stanie określić dokładnie, kiedy nastąpi przeje- cie przez nich gospodarstwa.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OSOBISTY STOSUNEK

Jest osobisty stosunek badanej młodzie­ży do perspektyw pozostania w rolnictwie i peł­nienia roli samodzielnego kierownika gospodar­stwa chłopskiego? Na pytanie: „Czy chciałbyś prowadzić własne gospodarstwo rolne?” Jeśli w przedstawionych opiniach odpowiedzi „tak, bardzo” potraktować jako przejaw dużej gotowości do samodzielnego gospodarowania odpowiedzi „raczej tak” — jako wyraz śred­niego stopnia gotowości, zaś pozostałe odpowiednio świadectwo niskiej gotowości to okaże się, iż ponad 20% badanych następców wyraża mniej lub bardziej niechętny stosunek do przyszłej roli prowadzącego gospodarstwo.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA ROLI

Stopień gotowości do podjęcia roli samodziel­nego gospodarza jest — wbrew narzucającym się przypuszczeniom — znacznie wyższy w re­gionie uprzemysłowionym niż w tradycyjnie rolniczym. Jeśli więc w słabo rozwiniętym po­wiecie zaledwie 20,9% następców wykazuje sil­ne dążenie do wejścia w rolę samodzielnego go­spodarza, to w znacznie rozwiniętym — postawę taką deklaruje ponad 43% następców. Źródeł tych różnic dopatrywać się trzeba chyba głów­nie w braku pozarolniczych możliwości stabili­zacji zawodowej dla młodzieży z regionu nie- uprzemysłowionego.Zainteresowanie następców gospodarstwem jako miejscem pracy wiąże się dość silnie z ic sytuacją rodzinną. Ci, którzy założyli juz wła­sne rodziny, ujawniają zdecydowanie większą gotowość do przejmowania i samodzielnego pro wadzenia gospodarstw.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn