Archive for the Odmienność młodych Category

W KRĘGACH MŁODZIEŻY

Zrodziła się ona w kręgach młodzieży amerykańskiej, naj­bardziej aktywnej w ruchu protestu przeciw wojnie wietnamskiej i w ogóle przeciw państwu, opanowanemu przez wielkie kapitalistyczne korporacje. Świadomość „trzecia” wynosi na piedestał prawo jednostki do osobistego szczę­ścia, domaga się warunków do rozwoju osobo­wości, prawa, do własnej wizji świata, nie pod­porządkowanej „molochowi państwa, który działa destruktywnie w stosunku do wewnętrz­nych wartości człowieka” .Przyjmując tezę, że jedyną drogą zmian jest „rewolucja w świadomości”, nadzieję na jej re­alizację wiąże Reich bez zastrzeżeń ze współ­czesną generacją młodych Amerykanów. Wyra­ża przy tym pogląd o nieodwracalności zmian, jakie w latach sześćdziesiątych nastąpiły w świa­domości tej młodzieży. Co więcej, autor wierzy, iż młodzi stawszy się dorosłymi nie wyzbędą się swej „odrodzonej świadomości”.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

WYRAŻONE NIEZADOWOLENIE

Czy jednak hipoteza, iż świadomość trzecia będzie się utrwa­lała w następnych pokoleniach, ma szanse peł­nej weryfikacji w życiu? Wydaje się to raczej wątpliwe. Dotychczasowe doświadczenia zdają się wprost przeczyć takiej możliwości. Odwołać się tu można choćby do świadectwa Talcotta Parsonsa. „Młodzież amerykańska przeżywa fer­ment […]. Wyraża ona wiele niezadowolenia z bieżącego stanu społeczeństwa — po części usprawiedliwionego, po części wątpliwej warto­ści. Jednakże generalną orientacją okazuje się być nie zasadnicza alienacja, lecz pęd do nauki, do przyjmowania zadań bardziej odpowiedzial­nych, i dążenie do dopasowania się — nie w sen­sie biernego konformizmu, lecz w sensie goto­wości do pracy w ramach systemu raczej niż w opozycji do niego”  .

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

ZAANGAŻOWANIE MŁODYCH

Związ­ki pomiędzy treścią kultury a stopniem społecz­nego zaangażowania młodych wskazują bowiem na zakłócenia w międzygeneracyjnym procesie przekazu norm i wartości. Zjawisko to M. Mead określa mianem „luki pokoleniowej”. Ze wzglę­du na różnorodność środowisk i okres, w którym przebiega socjalizacja młodego pokolenia, autor­ka wyodrębnia trzy typy kultur. Są to typy tzw. kultury postfiguratywnej, koofiguratywnej i prefiguratywnej. Kultura postiiguratywna to w gruncie rzeczy chłopska kultura tradycyjna. Młoda generacja kształto­wała się wtedy bez zakłóceń na wzór i podobień­stwo rodziców. Z braku konkurencyjnych wzo­rów życiowego sukcesu, w warunkach dość da­leko posuniętej izolacji środowiska wychowaw- ; czego, dzieci z reguły kopiowały drogę życiową swoich rodziców.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

WAŻNA CECHA

Ważną cechą tej sytuacji był fakt, że w roli wychowawców i opiekunów wy­stępowali wyłącznie „dobrze znani przodkowie”; w ich oddziaływaniach wychowawczych nie by­ło miejsca na rozbieżności między wzorcami na­rzucanymi młodzieży a faktycznym postępowa­niem starszych.Tzw. kultura kootfiguratywna pojawia się w I społeczeństwie przemysłowym. Jej istota polega na współistnieniu młodej i starszej generacji. Zasadą owego współistnienia jest sytuacja, kiedy starsi i młodzi przyjmują jako fakt naturalny, iż każda młoda generacja różnić się musi od swych poprzedniczek. Warunkiem współistnie­nia jest stosunkowo duża tolerancja wobec po­staw i zachowań generacji wstępującej.Zdaniem M. Mead, najbardziej zaawansowane, postindustrialne społeczeństwa wstępują obecnie lub w najbliższym okresie wkroczą w trzeci etap rozwoju kultury. Będzie to kultura prefiguratywna.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

CHARAKTERYSTYCZNA SYTUACJA

Charakteryzować ją będzie taka sytua­cja, w której starsze generacje zmuszone zosta­ną nie tylko uznać niezależność młodszych, ale w znacznym stopniu także uczyć się od nich no­wych postaw i zachowań, jakie narzucać będzie przyspieszony rytm życia społecznego. Nabyte w przeszłości wiedza, doświadczenie, a zwłaszcza rutyna, a więc to wszystko, co zawsze było źró­dłem niekwestionowanej wyższości starszej ge­neracji, przestanie być powodem do dumy, a wręcz stanie się przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Aczkolwiek brzmi to paradoksalnie, koncepcja ta zakłada od­wrócenie tradycyjnych zasad wychowania i so­cjalizacji: młodzież ma być także nauczycielem dorosłych.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

W SŁUŻBIE WYCHOWANIA

Wydaje się, że podobnie jak świadomość trze­cia w ujęciu Reicha, tak też prefiguratywny typ kultury M. Mead jako wzorzec regulacji mię- dzygeneracyjnego dziedzictwa kulturowego ma we współczesnych warunkach dość ograniczone szanse realizacji. Nie należy jednak odrzucać zawartej w nim twórczej inspiracji dla rozwoju teorii i badań empirycznych w środowiskach współczesnej młodzieży. Rozwój badań empirycznych nad młodzieżą w 1 krajach socjalistycznych wyrasta na gruncie od­miennych potrzeb społecznych. Zainteresowanie ’ problematyką młodzieży jest tu bardziej trwałe ? i konstruktywne. Wynika ono nie tylko z zanie- pokojenia, jakie budzić muszą zawsze zakłóce­nia — w znacznym stopniu nieuchronne — mechanizmów socjalizacji i wychowania w przej- li ściowym okresie gwałtownych przeobrażeńcy- i wilizacyjnych i kulturowych.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina