Archive for the Odmienność młodych Category

WADA ANALIZ

Wadą pod­kulturowych analiz jest również koncentracja uwagi badawczej na tym głównie, co przejściowo różni młodych od reszty społeczeństwa. Na tym co stanowi o jej wyobcowaniu ze społeczeń­stwa, a nie na tym co może prowadzić do możli­wie wczesnej z nim integracji, odbywającej się na zasadzie nie tylko kontynuacji, ale także wnoszenia zmian do dziedziczonego po starszej generacji dorobku kultury i społecznych stosun­ków.Zarys takiej koncepcji socjologicznej, która skłonna jest upatrywać w młodzieży czynnik dynamizacji procesów rozwojowych, znajduje­my w szkicach Karola Mannheima. Przyjmując historyczny punkt widzenia, pozwalający uchwycić podstawowe odrębności społeczeństw industrialnych i ekspansywnych w porównaniu do rolniczych i statycznych, jako główną cechę wieku młodzieżowego eksponuje on skłonności innowacyjne.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ MŁODZIEŻY

Największą wartością młodzieży, poza jej potrzebą przygody, jest — jego zda­niem — „niepełne jeszcze ustabilizowanie się w panującym porządku społecznym”. Pozycja społeczna młodego pokolenia jest dla Mannhei­ma pozycją outsidera, a to wydaje się być „naj­ważniejszą przyczyną zjawiska gotowości anga­żowania się po stronie zmian — jeśli tylko znaj­dą się odpowiedni przywódcy, którzy nią pokie­rują” Sugestie Mannheima, wskazujące na potencjał sił społecznych, tkwiący w młodym pokoleniu, wydają się zyskiwać na znaczeniu dopiero w na­szych czasach. Epoka, w któiją już wkroczyły najbardziej rozwinięte społeczeństwa naszego globu, zgłasza bowiem wyjątkowo silne zapo­trzebowanie na cechy młodości. Właściwością okresu tzw. rewolucji naukowo-technicznej jest gwałtowne „przyspieszenie cyklów przebudowy cywilizacyjnych podstaw pracy i życia. […]

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

NA PIERWSZYM PLANIE

Wy­suwa on też na plan pierwszy twórczą, nowator­ską koncepcję życia jednostki i społeczeń­stwa” W przeciwieństwie do poprzednich etapów rozwoju społecznego, łącznie z okresem klasycz­nej industrializacji, .rewolucja naukowo-tech- niczna może się dokonywać jedynie w warun­kach szybkich zmian zarówno w sferze technicz­nej, w której będą one największe i najszybsze, jak i w dziedzinie organizacji produkcji, wyko­rzystania wolnego czasu i w ogóle w stosunkach społecznych. O ile wiek narzędzi pracy trwał w poprzednich epokach niekiedy całe stulecia (wystarczy wspomnieć długowieczność pługa czy sierpa), to już obecnie żywotność ich liczy się na lata czy dziesiątki lat. W okresie rewolucji naukowo-technicznej maszyny i urządzenia bę­dą się starzały jeszcze szybciej.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

NOWE ROZWIĄZANIA

Do wciąż no­wych rozwiązań techniki i technologii dostoso­wać się muszą także systemy organizacji pro­dukcji i współżycia społecznego. Rewolucja na­ukowo-techniczna oznacza w konsekwencji także zmianę sposobów i treści wychowania człowieka. Każdy, kto zechce sprostać nowym warunkom, musi odznaczać się przede wszy­stkim wielką plastycznością osobowości, skłon­nościami i umiejętnościami do działania w szyb­ko zmieniającym się środowisku pracowniczym.Efektywność nowatorstwa zarówno w dziedzi­nie techniki i technologii, jak też doskonalenia kwalifikacji i stosunków społecznych zależy co­raz bardziej od tego, kto skuteczniej i szybciej potrafi usuwać różnorodne konserwatywne bariery, piętrzące się na drodze postępu społeczne­go. W tej sytuacji młodzieży przypada szczegól­na rola.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

ODPOWIEDŹ SOCJOLOGII

Wprawdzie młodzi ludzie nie mają by­najmniej monopolu na postawy nowatorskie i nietradycyjny sposób myślenia, jednak cechy właściwe temu wiekowi dają mu relatywnie większe szanse w tej dziedzinie. Jaka jest odpowiedź socjologii młodzieży na wyzwanie cywilizacyjnej epoki komputerów? Charles Reich, autor książki pt. The Greening oj- America, która stała się bestsellerem na Za­chodzie, w nowej postawie i aktywności mło­dzieży dostrzega wręcz zapowiedź gruntownych zmian w systemie społeczno-politycznym swego kraju. „Zbliża się rewolucja — pisał w 1969 r.ale będzie to rewolucja niepodobna do żadnej innej w przeszłości, gdyż czerpie ona swe siły z sii drzemiących w jednostkach, obejmuje zaś przede wszystkim kulturę, a w efekcie końco­wym zmieni polityczną strukturę społeczeństwa Będzie to rewolucja, która nie stosuje przemocy aby zwyciężyć, i przez przemoc nie może być zwalczona” .

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

TEORETYCZNE PRZESŁANKI

Jakie są teoretyczne przesłanki owej rewo­lucji kulturalnej, w której funkcja promotora ma przypaść młodzieży? Reich wyróżnia trzy typy świadomości społecznej. Cechą charakte­rystyczną pierwszego, który uosabiali XIX-wie- czm farmerzy lub rzemieślnicy, było indywidu­alne dążenie jednostki do osiągnięcia życiowe­go sukcesu. Świadomość drugiego typu pojawia się już w rozwiniętym społeczeństwie kapita­listycznym, wraz z potężnym systemem iego biurokracji. W tym systemie człowiek podlega silnej, rujnującej przedwcześnie jego siły, presji konkurencji, dążeniu do władzy, do poprawy społecznego statusu oraz presji narzuconych z zewnątrz wzorów konsumpcji. Przeciwstawić się tej zniewalającej jednostkę sytuacji może do­piero świadomość trzeciego typu.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina