Archive for the Odmienność młodych Category

DZIAŁANIE CZYNNIKÓW

Oczywiście, Hollingshead dostrzega również działanie czynników kultu­rowych na młodzież, jednak w przeciwieństwie do współczesnych badaczy rozpatruje je w ści­słym związku z pozycją klasową domu rodzin­nego, jak również innych instytucji socjali­zujących. Przejściowość buntowniczych postaw młodzie­ży w najbardziej rozwiniętych krajach Zachodu ograniczoność ich zasięgu nawet wśród studen­tów niemal zupełny brak wpływów w kręgach młodzieży pracującej, a nade wszystko zupełny niedostatek programu ideologicznego w ruchu kontestatorów — oto główne czynniki sprzyja­jące, mimo wszystko, procesom wychowania do­konującym się poprzez akceptację istniejącego porządku społecznego.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

LEKCEWAŻĄCE PODEJŚCIE

W tej sytuacji zafrapowame socjologów młodzieżą jako problemem społecznym prowadzi najczęściej do tego, iż tak czy inaczej dostrzega się w niej głównie siły de­struktywne i negatywne, które należy skiero­wać na „właściwą drogę”. Podejście to lekce­waży natomiast i chcąc nie chcąc, gubi z pola idzenia młodzież w jej roli promotora zmian społecznych. Program badawczy tak pomyślanej socjologii sprowadza się co najwyżej do postula­tu, by w rozpatrywaniu problemów młodzieży dązyc do znalezienia takiego wyjścia, które za­pewniałoby spożytkowanie idealistycznych i estetycznych, lecz często „nierealistycznych nieokreślonych” pokładów energii, jaką repre­zentuje młodzież, w kierunku pokojowej ewolu­cji, zmierzającej do integracji świata” 8. Wnioski praktyczne wypływające z tego typu badań zmierzają jedynie do przekształcenia i udosko­nalenia instytucji wychowawczych w taki spo- sob by były one w stanie wypełnić tzw. próż­nię kulturową, jaką w systemie kapitalistycz­nym wytworzyły procesy technizacji społe­czeństw industrialnych.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

NIEPRZYSTOSOWANIE

Nieprzystosowanie i opór wobec zastanych stosunków spo­łecznych i zasad współżycia nie muszą bynaj­mniej prowadzić do potępienia młodej genera­cji. Liczni komentatorzy studenckich buntów i kontestacji w krajach rozwiniętego kapitaliz­mu coraz częściej zastanawiają się: „Czy można obarczać młodych ludzi całą winą za to, że nie chcą podporządkować się społeczeństwu? A mo­że to nie młodzież jest zła, tylko społeczeństwo chore”? Z podobnych pytań zrodziła się nowa orien­tacja w socjologicznym zainteresowaniu mło­dzieżą. U jej podstaw znajdujemy najogólniej sformułowane przekonanie, iż źródłem kryzysu w procesach wychowania i socjalizacji są głębo­kie przeobrażenia, jakie zwłaszcza w okresie po wojnie światowej nastąpiły w strukturach społeczno-zawodowych, w stylu życia oraz w technice i technologii produkcji. Te zmiany nie ominęły również podstawowych środowisk, w których odbywa się kształtowanie postaw spo­łecznych młodego pokolenia.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

OBJAWY ODRĘBNOŚCI

Jako objawy od­rębności obiektywnej sytuacji współczesnej młodzieży wymienia się najczęściej:powszechne wydłużenie okresu szkolnego przygotowania do zawodu;intensyfikacja więzi czasowo-przestrzen- nych młodzieży w grupach rówieśniczych;rozbieżności pomiędzy wpływami socjalizacyjnymi różnych środowisk wychowawczych oraz treścią programów szkolnych;silna ruchliwość przestrzenna i społeczna młodych roczników . Tak istotne zmiany wa­runków, w jakich przebiega proces społecznego dojrzewania ogółu młodzieży, nie mogły, rzecz jasna, pozostać bez wpływu na jej postawy, aspiracje i w ogóle stosunek do świata.Uderzające osobliwości usytuowania młodej generacji w społeczeństwie skłoniły socjologów do wyodrębnienia w oddzielną kategorię spo­łeczną, uznanie całej normalnej populacji mło dziezowych roczników za obiekt zasługujący na badanie, a me tylko jednostek wykazujących ewiacje.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

PUNKT WYJŚCIA

Punktem wyjścia teo­rii podkultury są zwłaszcza wnioski wysnuwane z iantu, z „w przeciwieństwie do stabilnych połeczenstw rolniczych, w nowoczesnym syste­mie przemysłowym dorośli nie nadążają z ura­bianiem swych dzieci na własny wzór i podo­bieństwo , oraz że „ekonomiczna specjalizacja kształcenia ogólnego, zaś praca ojca jest na ogoł niedostępna dla syna”. W tych wa­runkach dziecko już nie może ekonomicznie po­magać rodzime. Przejawem tego są ściślejsze więzy z grupą rówieśniczą niż ze społeczeń­stwem dorosłych. Odrębność języka, ubioru czy upodobań muzycznych pogłębia ten dystans. Zdaniem czołowego badacza „podkultury nasto­latków”, Jamesa S. Colemana, łączny efekt owych zmian jest taki, że „społeczeństwo ma do czynienia już nie z jednostkami, które należy przysposabiać do dorosłości, lecz z wy­odrębnionymi podsystemami społecznymi”.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

SZEROKO STOSOWANE BADANIA

Dość szeroko stosowane badania empiryczne nad młodzieżową podkulturą  zmierzają do wyka­zania, iż w postępowaniu grupy rówieśnicze na­stolatków kierują się zespołem norm i wartości często radykalnie odmiennych od norm i war­tości rządzących społeczeństwem dorosłych.Przeprowadzone pod koniec lat pięćdziesią­tych badania J. S. Colemana wśród uczniów dziesięciu szkół w Chicago, prowadzą autora do ; następującego wniosku: „Nasza dzisiejsza młodzież dorastająca jest prawdopodobnie silniej ] niż kiedykolwiek odcięta od dorosłego społeczeństwa. Wprawdzie nadal orientuje się ona na; spełnienie życzeń rodziców, lecz równocześnie  oczekuje bardzo aprobaty ze strony rówieśników. W rezultacie społeczeństwo nasze ma w  swym łonie wielu nastolatków, którzy skupiają  swe zainteresowania i postawy na rzeczach nader odległych od poczucia odpowiedzialności dorosłych” .

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina