Archive for the Odmienność młodych Category

KIERUNKI POSZUKIWAŃ

Oto podstawowe kierunki poszukiwań badawczych socjologów zachod­nich. Natomiast rezultaty owych dociekań z re­guły eksponują następujące stwierdzenia:ograniczoność ilościowego zasięgu i wpły­wów lewicowych ruchów studenckich;zasadniczą zgodność bądź lekką tylko roz­bieżność postaw i poglądów społeczno-politycz­nych młodej i starszej generacji;niedojrzałość życiową i marginesowość społeczną przywódców {duży udział nieprzysto­sowanych typów studentów, tych, którzy nie sprostali wymogom studiów);i wreszcie niestabilność kategorii społecz­nej młodzieży, jak też nieobliczalność jej zacho­wań, a zatem — przejściowy charakter owych buntowniczych postaw.Tego pokroju konkluzje z analiz socjologicz­nych zjawiska, które zyskało sobie miano deka­dy protestu, zgodne są w zasadniczych punktach z oceną, jaką pod koniec lat sześćdziesiątych zaprezentował Seymur M. Lipset w swej książ­ce Student Politics.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

WPŁYWY RUCHÓW

Doceniając wpływy ruchów studenckich, zwłaszcza w walce o prawa oby­watelskie na Południu USA, a także w zapocząt­kowaniu ogólnonarodowej dyskusji nad polity­ką wietnamską rządu, jednocześnie charaktery­zuje on uczestników tych ruchów jako jednostki w znacznej mierze wyobcowane ze społeczeń­stwa. Na podstawie analizy kategorii wieku (przewaga studentów I roku) autor dochodzi np. do takiej psychologicznej wykładni zachowań kontestatorów: „Uczestnictwo w aktywności grupowej w sytuacji konfliktu może dostarczyć osamotnionym i pozbawionym poczucia bezpie­czeństwa pierwszoroczniakom namiastkę iden­tyfikacji i zaangażowania, które utracili, opusz­czając dom rodzinny i szkołę średnią” *.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

ZASADNOŚĆ USTALEŃ

Nie kwestionując bynajmniej zasadności tych i podobnych ustaleń, można przypuszczać, że nie wyczerpują one tak ważkiej socjologicznie pro­blematyki studenckich wystąpień. Jeśli tak jest istotnie, jeśli dominujący nurt zachodniej socjo­logii młodzieży konsekwentnie unika konfron­tacji postaw i zachowań społeczno-politycznych z istniejącym stanem struktur i zasad ustrojo­wych, to jest to wyraz raczej uprzedzeń lub pre­ferencji ideologicznych — niż niedojrzałości me­todologicznej, braku kadr lub środków finanso­wych na bardziej pogłębione badania.Unikając tematów, które prowadziłyby, tą czy inną drogą, do ujawniania sprzeczności spo­łecznych i postulowałyby określone zmiany strukturalne, działający w zachodnim kręgu kul­turowym socjologowie młodzieży i wychowania podejmują w badaniach przede wszystkim moty­wacyjną problematykę wyboru zawodu przez uczniów, akcentując przy tym funkcjonowanie mechanizmów adaptacyjnych szkoły i domu ro­dzinnego .

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

POSTĘPY W NAUCE

Często podnoszonym przejawem nie­dostatecznej adaptacji ucznia do szkoły są np. słabe jego postępy w nauce, a w następstwie zjawisko tzw. odsiewu niepromowanych. Ważny to problem, a . jego ranga wzrasta niewątpliwie w miarę postępów w procesach uprzemysłowie­nia i urbanizacji. Jednakże i w tej dziedzinie przeważające podejście badawcze w krajach za­chodnich wydaje się być jednostronne. Nie tylko dlatego, że eksponuje metody ograniczające się właściwie do analizy czynników kulturowych, ale także wskutek pomijania i lekceważenia wpływu warunków środowiskowo-ekonomicz- nych, w jakich wzrasta badana młodzież. Ponad­to nie uwzględnia się z reguły różnic psychoso­matycznych i ich uwarunkowań w procesach adaptacji lub nieprzystosowania uczniów do szkoły. Przykładem takiego jednostronnie kul­turowego podejścia mogą być badania austriac­kie nad wynikami w nauce młodzieży z rodzin robotniczych i wywodzącej się z klasy śred­niej

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

PUNKT WYJŚCIA

Biorąc za punkt wyjścia gorsze wyniki w postępach szkolnych uczniów pierwszej kate­gorii społecznej, autorka kieruje całą swą docie­kliwość analityka na różnice kulturowe środo­wisk rodzinnych. W rezultacie dochodzi m.in. do wniosku, że główną przyczyną zaobserwowa­nych różnic są cechy osobowości dziecka z ro­dziny robotniczej, w tym zwłaszcza słabsze mo­tywacje oraz mniejsze możliwości rozwoju sa­modzielności. Nie podważając słuszności tego rodzaju ustaleń, wydaje się jednak koniecz­ne, przy formułowaniu takich wniosków, pewne uzupełnienie. Na poziom i zakres aspiracji oświatowych, a także na wyniki szkolne mło­dzieży robotniczej niewątpliwie silniejszą pre­sję wywiera jej obiektywna sytuacja material­na niż, traktowane autonomicznie, cechy osobo­wości ucznia czy wpływy kulturowe domu ro­dzinnego.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

JEDNOCZYNNIKOWA ANALIZA

Typ skrajnie jednoczynnikowej analizy kultu­rowej wydaje się przeważać we współczesnej zachodniej socjologii młodzieży. Świadczy to niewątpliwie o znacznym ograniczeniu i obni­żeniu zarówno ambicji poznawczych, jak i po­ziomu teoretycznego socjologii w jej funkcji diagnostycznej. Zarzut ten odnieść należy zwła­szcza do socjologii młodzieży uprawianej w USA, która ma przecież na swym koncie co naj­mniej kilka wybitnych dzieł stanowiących pod wieloma względami wzór wieloczynnikowej analizy postaw i zachowań, a przede wszystkim uwzględniających wpływ warunków ekonomicz­nych środowiska wychowawczego na postawy i zachowania. Przypomnieć tu można choćby autora głośnej i najczęściej wznawianej pracy tego typu, Augusta B. Hollingsheada, który sto­sując klasowe kryteria w badaniach procesów socjalizacji młodych Amerykanów jeszcze w la­tach II wojny światowej doszedł do wniosku, iż zachowanie młodzieży w okresie dojrzewania jest „typem takiego zachowania, które zależy bardziej od społeczeństwa, a zwłaszcza od pozy­cji, jaką zajmuje jednostka w strukturze spo­łecznej — niż od biopsychicznych zjawisk zwią­zanych z wiekiem” .

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina